Průběh dne

MŠ Sedmikráska / Průběh dne

 

Denní řád

 

6.30 -8.30

Příchod dětí do MŠ za doprovodu rodičů. Ve třídě probíhají ranní hry dle volby dětí a motivované činnosti, individuální chvilky pro děti se specifickými potřebami.

Při příchodu nového dítěte do MŠ je možné uplatnit individuálně přizpůsobený adaptační režim

8.30 – 8.45

Úklidové činnosti v hernách. Komunitní kruh – přivítání dětí ve škole, kdo dnes schází, kdo má narozeniny, svátek, písně, básně apod.

8.45 – 9.00

Řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity – motivovaná cvičení, pohybové hry, cvičení s hudbou, s náčiním, na nářadí, relaxační cvičení

9.00 -9.15

Hygiena (dodržování a upevňování zásad při hygieně), svačina (správné stolování, samostatnost – děti si samostatně přináší z vozíčku svačinu, odnáší použité nádobí)

9.15 – 9.45

Vlastní plánovaná činnost dle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání „Rok v Sedmikrásce“ v oblastech Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět.  Rozvoj dítěte po stránce tělesné, sociální, rozumové a psychické, směřování ke klíčovým kompetencím pro děti v předškolním věku. Individuální přístupy k dětem se specifickými potřebami. Plánování vychází z potřeb a zájmů dětí a jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti.

 

9.45 - 11.45

Hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku (zahrada, okolí MŠ )

Návrat, hygiena, příprava na oběd

11.45 - 12.45

Oběd, hygiena, příprava dětí na odpolední odpočinek, četba pohádky, odchody dětí po obědě domů

12.45 – 14.15

Individuální odpočinek dětí na lehátku, spánek malých dětí s vyšší potřebou odpočinku – spánku

Individuální činnosti s předškolními dětmi a s dětmi se specifickými potřebami (klidové činnosti)

14.15 - 14.45

Úklid lehátek, hygiena, pohybové činnosti, příprava na svačinu

14.45 – 15.00

Svačina, samostatnost při sebeobsluze

15.00 – 16.30

Odpolední činnosti a hry do odchodu dětí, dokončování činností z dopoledních bloků, individuální přístupy k dětem